nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Họp nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ

(10:59:48 AM 30/11/2015)

Ngày 10/12/2014, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi họp nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu hoàn thiện và bổ sung một số định mức trong xây dựng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi" do ThS. Nguyễn Mạnh Hà - Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi chủ nhiệm.

 Từ nhiều năm qua, công tác nghiên cứu, xây dựng, ban hành các định mức và đơn giá xây dựng chuyên ngành thực hiện khá tốt, nhiều tập định mức đơn giá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành đã tạo cơ sở pháp lý giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sản xuất quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng. Thực tế đã cho thấy vai trò rất lớn của định mức xây dựng công trình trong việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình, việc ban hành định mức đã tiết kiểm được kinh phí đáng kể trước khi xây dựng định mức. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu xây dựng bổ sung và hoàn thiện định mức, dơn giá xây dựng chyên ngành thủy lợi đã bị sao nhãng, gây nhiều khó khăn trong quản lý đầu tư xâyd ựng công trình thủy lợi, làm chậm tiến độ xây dựng, thiếu cơ sở pháp lý trong việc lập, thẩm tra, thẩm định phê duyệt dự án, dự toán, gây nhiều phức tạp khi giải trình với các cơ quan kiểm tra. Từ những khó khăn, vướng mắc cũng như bức xúc của các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng cũng như các đơn vị tư vấn, thi công, Cục Quản lý Xây dựng công trình đã tổ chức hội thảo đánh giá về các bất cập tồn tại trong công tác nghiên cứu xây dựng định mức chuyên ngành thủy lợi và kiến nghị hướng giải quyết và các ý kiến đã thống nhất cần thiết phải xây dựng một hệ thống định mức kỹ thuật chung  cho toàn ngành, trước mắt  sẽ hoàn thiện một số định mức có tính chất cấp bách, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tham khảo, áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Chính vì vậy, nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện và bổ sung một số định mức trong xây dựng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi”.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu hoàn thiện và bổ sung một số định mức trong xây dựng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi nhằm giải quyết các nội dung như nghiên cứu tổng quan, cơ sở khoa học và phương pháp luận về công tác xây dựng định mức chuyên ngành; soát xét đề xuất danh mục một số công tác cần xây dựng và hoàn thiện định mức; nghiên cứu soát xét, sửa đổi, bổ sung định mức trong xây dựng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi.

Qua quá trình triển khai thực hiện, nhóm thực hiện đề tài đã đạt được một số kết quả chính: Đã đánh giá được thực trạng công tác xây dựng định mức, phân tích và chỉ ra những tồn tại của hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi và sự cần thiết phải xây dựng, hoàn thiện định mức; Đã làm rõ cơ sở khoa học, nguyên tắc và phương pháp lập định mức. Đề xuất phương pháp xây dựng định mức hiện chưa có trong hướng dẫn của Bộ Xây dựng; Đề xuất được danh mục một số công tác cần lập định mức trong xây dựng và duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi phù hợp với thực trạng quản lý hệ thống công trình thủy lợi hiện nay; Một số định mức sau khi lấy ý kiến góp ý của các đơn vị quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, tư vấn thiết kế, thi công... đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố áp dụng cho toàn ngành như định mức dự toán công tác đắp đập đất công trình thủy lợi khu vực Tây Nguyên, định mức dự toán công tác đào, nạo vét kênh mương, san lấp mặt bằng công trình thủy lợi bằng tàu hút bùn, bằng xáng cạp, định mức dự toán công tác đào đá móng công trình thủy lợi bằng máy đào, định mức chuyển đổi đất đào sang đất đắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Đã nghiên cứu xây dựng các bản dự thảo định mức được Vụ Khoa học và Công nghệ và Môi trường chấp thuận, đang xin ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan và hoàn thiện trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố cho các công tác như thi công bê tông bản mặt, bê tông mái nghiêng, lắp đặt ván khuôn công trình thủy lợi, khấu hao cốp pha trong thi công một số công trình thủy lợi đặc thù.... và đăng 02 bài báo trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi.

Với kết quả nghiên cứu của đề tài, Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kết luận: Nội dung nghiên cứu của Đề tài đã bám sát mục tiêu, yêu cầu đề cương đã duyệt, đảm bảo đầy đủ về nội dung, khối lượng công việc và tiến độ đặt ra, phương pháp nghiên cứu của Đề tài hợp lý. Sản phẩm nghiên cứu của đề tài nghiên cứu có tính khả thi và thực tiễn cao, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ rệt, hoàn toàn có thể được áp dụng trong thực tế phục vụ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nói chung và quản lý chi phí nói riêng thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sản phẩm của đề tài sẽ tạo cơ sở cho chủ đầu tư, tư vấn và các cơ quan quản lý trong việc tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí; đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện; phối hợp tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc ban hành các định mức. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm thực hiện đề tài bổ sung một số khái niệm để làm rõ định mức chuyên ngành thủy lợi, thống kê danh mục định mức chuyên ngành, đánh giá tính phù hợp và đề xuất; bổ sung các cơ sở khoa học và thực tiễn khi lựa chọn các định mức; bổ sung thêm những định mức cần thiết trong công tác sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, đặc biệt là hồ chứa; chỉnh sửa kết cấu, bố cục của Đề tài theo quy định, chỉnh sửa một số từ ngữ, khái niệm cho thống nhất.

Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm Đề tài chỉnh sửa, bổ sung theo những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.


Đề tài đạt nghiệm thu loại khá.Theo  http://www.vawr.org.vn

  • Banner dưới tin mới 4
  • top