nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Sổ tay hướng dẫn xây dựng ĐM KTKT trong QLKT và bảo vệ CTTL

(10:17:39 AM 30/11/2015)

Thuỷ lợi có vai trò và vị trí hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Công tác thủy lợi luôn được Đảng và Chính phủ hết sức quan tâm. Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư ngày 5/8/2008 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả của các công trình thuỷ lợi, coi đó là giải pháp cấp thiết nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình tam nông, giảm thiểu và thích ứng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình thủy lợi hiện có, trong đó xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật được xác định là nhiệm vụ đầu tiên làm cơ sở để hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức quản lý, xóa bỏ cơ chế bao cấp “xin-cho”, thực hiện triệt để cơ chế “đấu thầu, đặt hàng” theo định mức và đơn giá. Định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ giúp các đơn vị thực hiện cơ chế khoán đến cụm trạm, tổ nhóm và người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động để tăng thu nhập, gắn quyền lợi với trách nhiệm, gắn thu nhập với kết quả sản xuất cuối cùng và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của người lao động trong công tác quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi. Định mức là căn cứ lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính hàng năm, là cơ sở giúp các cơ quan quản lý Nhà nư­ớc thẩm tra, xét duyệt, thanh quyết toán chi phí cho doanh nghiệp.   Sổ tay “Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi” của tác giả: PGS.TS. Đoàn Thế Lợi - Viện trưởng viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi và Ths. Trương Đức Toàn - Trưởng phòng NC Quản lý khai thác công trình, Viện KT&QLTL là cẩm nang giúp các đơn vị đang làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi tự xây dựng định mức cho đơn vị mình. Cuốn sổ tay được kết cấu thành 8 chương. Chương 1 giới thiệu các phương pháp chung trong xây dựng định mức và các chương còn lại hướng dẫn chi tiết xây dựng 7 loại định mức chủ yếu là: 1) định mức lao động; 2) định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; 3) định mức sử dụng nước; 4) định mức tiêu hao điện năng cho bơm tưới; 5) định mức tiêu hao điện năng cho bơm tiêu; 6) định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị; và 7) định mức chi phí quản lý doanh nghiệp. Sổ tay cũng là tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực thủy lợi.  MỤC LỤC


Lời nói đầu


Mục lục


CHƯƠNG 1.ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


1.1. Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi


1.2. Nguyên tắc và yêu cầu xây dựng định mức quản lý công trình thủy lợi


1.3. Phương pháp xác định thời gian làm việc


1.3.1. Xác định kết cấu thời gian làm việc


1.3.2. Phương pháp đo thời gian tiêu hao


1.4. Phương pháp xây dựng định mức


1.4.1. Phương pháp phân tích


1.4.2. Phương pháp tiêu chuẩn


1.4.3. Phương pháp thống kê - kinh nghiệm


CHƯƠNG 2.ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


2.1. Định mức lao động trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi


2.1.1. Các căn cứ xây dựng định mức lao động


2.1.2. Xây dựng định mức lao động


2.1.3. Điều chỉnh định mức lao động


2.2. Đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm tưới tiêu


2.2.1. Các căn cứ xây dựng đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm tưới tiêu


2.2.2. Xây dựng đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm tưới tiêu


2.2.3. Điều chỉnh đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm tưới tiêu


CHƯƠNG 3. ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


 3.1. Các căn cứ xây dựng định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định


3.2. Xây dựng định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định


3.2.1. Trình tự xây dựng định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định


3.2.2. Tổng hợp, phân nhóm và phân loại tài sản cố định


3.2.3. Xây dựng định mức sửa chữa thường xuyên chi tiết


3.2.4. Xây dựng định mức sửa chữa thường xuyên tổng hợpCHƯƠNG 4. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT RUỘNG


4.1. Các căn cứ xây dựng định mức sử dụng nước


4.2. Xây dựng định mức sử dụng nước


4.2.1. Trình tự xây dựng định mức sử dụng nước


4.2.2. Thu thập, tổng hợp số liệu và phân vùng tính toán


4.2.3. Tính toán chi tiết lượng nước đến và nước hao


4.2.4. Tính toán định mức sử dụng nước cho các đối tượng dùng nước


4.3. Điều chỉnh định mức sử dụng nước 


CHƯƠNG 5. ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO BƠM TƯỚI 


 5.1. Các căn cứ xây dựng định mức điện bơm tưới


5.2. Xây dựng định mức điện bơm tưới


5.2.1. Trình tự xây dựng định mức điện bơm tưới


5.2.2. Tổng hợp, phân loại trạm bơm tưới 


5.2.3. Xây dựng định mức điện bơm tưới chi tiết


5.2.4. Xây dựng định mức điện bơm tưới tổng hợp 


5.3. Điều chỉnh định mức điện bơm tưới


CHƯƠNG 6. ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO BƠM TIÊU


 6.1. Các căn cứ xây dựng định mức điện bơm tiêu


6.2. Xây dựng định mức điện bơm tiêu


6.2.1. Trình tự xây dựng định mức điện bơm tiêu


6.2.2. Tổng hợp, phân loại trạm bơm tiêu, lưu vực tiêu


6.2.3. Xây dựng định mức điện bơm tiêu chi tiết


6.2.4. Xây dựng định mức điện bơm tiêu tổng hợp


6.3. Điều chỉnh định mức điện bơm tiêu


CHƯƠNG 7. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN LIỆU CHO VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ


 7.1. Các căn cứ xây dựng định mức tiêu hao vật tư


7.2. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư


7.2.1. Trình tự xây dựng định mức tiêu hao vật tư


7.2.2. Tổng hợp, phân nhóm máy móc thiết bị 


7.2.3. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư chi tiết 


7.2.4. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư tổng hợp


7.2.5. Tính toán định mức chi phí vật tư


7.3. Điều chỉnh định mức tiêu hao vật tư


CHƯƠNG 8.ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


 8.1. Các căn cứ xây dựng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp


8.2. Xây dựng định mức chi phí quản lý quản lý doanh nghiệp


8.2.1. Trình tự xây dựng định mức chí phí quản lý doanh nghiệp


8.2.2. Phân loại, phân nhóm chi phí quản lý doanh nghiệp 


8.2.3. Xây dựng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp theo phương pháp thống kê - kinh nghiệm


8.2.4. Xây dựng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp theo phương pháp phân tích


8.3. Điều chỉnh định mức chi phí quản lý doanh nghiệp


PHỤ LỤC SỐ 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TƯỚI TIÊU


Phần I: Nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật trong quản lý, vận hành và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi


Phần II: Một số bảng biểu thu thập số liệu phục vụ tính toán định mức lao động và đơn giá tiền lương


PHỤ LỤC SỐ 2. ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


Phần I: Một số bảng biểu thu thập số liệu phục vụ tính toán định mức thường xuyên tài sản cố định


Phần II: Một số định mức về hao phí thời gian và vật tư tham khảo trong sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị


PHỤ LỤC SỐ 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT RUỘNG


PHỤ LỤC SỐ 4. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG CHO BƠM TƯỚI


PHỤ LỤC SỐ 5. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG CHO BƠM TIÊU


PHỤ LỤC SỐ 6. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ NGUYÊN NHIÊN LIỆU CHO VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ


PHỤ LỤC SỐ 7. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  • Banner dưới tin mới 4
  • top