nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Trung Tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý Thủy lợi - CWREM

(12:05:17 PM 01/06/2017)

Trung tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý Thủy lợi trực thuộc Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi được thành lập theo Quyết định số 2304/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

I. Thông tin chung.
1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi
2. Tên tiếng Anh: Center for Water Resources Economics and Management
3. Tên viết tắt: CWREM
4. Địa chỉ: 131 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
5. Điện thoại: (84-4) 38522293   |   Fax: (84-4) 38535081

II. Vị trí và chức năng.
1. Trung tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý Thủy lợi trực thuộc Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi được thành lập theo Quyết định số 2304/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
2. Trung tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý Thủy lợi là tổ chức khoa học công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
3. Trung tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý Thủy lợi có chức năng phát triển công nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn về đầu tư và xây dựng công trình, cơ chế chính sách, kinh tế và quản lý; đào tạo, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế và quản lý thuỷ lợi, thuỷ điện, đê điều, nước sạch nông thôn.

III. Nhiệm vụ và Quyền hạn.
1. Xây dựng và trình Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi kế hoạch hoạt động dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển công nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn về đầu tư và xây dựng công trình, cơ chế chính sách, kinh tế và quản lý; đào tạo, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuỷ lợi, thuỷ điện, đê điều và nước sạch nông thôn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai trong phạm vi thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi;
3. Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn thuộc lĩnh vực thủy lợi, thuỷ điện, đê điều, nước sạch nông thôn, bao gồm:
3.1) Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ:
a) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, mô hình tổ chức quản lý; xây dựng, phát triển các tổ chức cộng đồng;
b) Nghiên cứu xây dựng định mức xây dựng, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, phương pháp và tính toán quy đổi vốn đầu tư.
3.2) Cung cấp các dịch vụ tư vấn:
a) Lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường; lập, thẩm tra, thẩm định kinh tế tài chính các dự án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật;
b) Phát triển và chuyển giao công nghệ thông tin, GIS; ứng dụng tin học phục vụ quản lý trong lĩnh vực hoạt động của Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi;
c) Kế toán, kiểm toán, quy đổi vốn đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đánh giá hiệu quả dự án.
3.3) Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn; biên soạn quy phạm, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật;
4. Hợp tác quốc tế về phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn về đầu tư xây dựng, cơ chế chính sách, kinh tế và quản lý; tham gia đào tạo trong lĩnh vực kinh tế và quản lý thuỷ lợi, thuỷ điện, đê điều, nước sạch nông thôn;
5. Liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Viện theo quy định của Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi để thực hiện các nhiệm vụ được giao;
6. Quản lý nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi và của Pháp luật;
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi giao.

IV. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi: Có Giám đốc và các Phó giám đốc.
1.1) Giám đốc do Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.
1.2) Phó giám đốc do Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc. Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc uỷ quyền.
2. Bộ phận nghiệp vụ:
Tổ Tổng hợp
3. Bộ phận chuyên môn:
a) Bộ môn Dịch vụ khoa học và công nghệ;
b) Bộ môn Tư vấn Đầu tư, Xây dựng và Quản lý;
c) Bộ môn Tư vấn Đào tạo và Hợp tác Quốc tế.
Các tổ có Tổ trưởng và Phó tổ trưởng, Bộ môn có Trưởng và Phó bộ môn. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Trung tâm được thực hiện theo quy định.
Căn cứ vào nhu cầu, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi thành lập các tiểu ban khoa học, công nghệ để tư vấn cho Giám đốc về chiến lược, phương hướng, mục tiêu và kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Trung tâm.


 

  • Banner dưới tin mới 4
  • top