nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2011

(16:19:00 PM 01/12/2015)

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 1811/BKHCN-TCCB ngày 03 tháng 08 năm 2011 về Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2011

 Theo đó, Việc nâng ngạch nghiên cứu viên(NCV, mã ngạch 13.092) lên nghiên cứu viên chính(NCVC, mã ngạch 13.091); kỹ sư(KS, mã ngạch 13.095) lên kỹ sư chính(KSC, mã ngạch 13.094) chỉ áp dụng cho những cán bộ, viên chức đang ở ngạch NCV và KS, làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà Nước và không phải là đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

  • Banner dưới tin mới 4
  • top