nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngàn

(08:00:44 AM 16/12/2015)

Bộ Xây dựng và Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

Các tin khác

  • Banner dưới tin mới 4
  • top