nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật thủy lợi

(11:39:42 AM 20/06/2017)

Chiều ngày 19/6/2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Chủ nhiệm Ủy ban KHCN & MT Phan Xuân Dũng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thủy lợi và biểu quyết thông qua Luật thủy lợi. Với 457/459 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, chiếm 93,08% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

PGS.TS Đoàn Thế Lợi (Thứ 5 từ phải sang), Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, Thành viên Ban soạn thảo chụp ảnh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, và nhóm soạn thảo


Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã, đang tác động trực tiếp đến tất cả các ngành, các lĩnh vực sản xuất và an sinh xã hội, đặc biệt là nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngành thủy lợi đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức như: nguồn nước đang bị suy thoái và cạn kiện do tác động của thượng nguồn và các hoạt động khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát; suy giảm chất lượng rừng ảnh hưởng đến nguồn sinh thủy, tập quán sử dụng nước lãng phí, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng; thiên tai lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt; còn nhiều công trình thủy lợi chưa phát huy hết tiềm năng và hiệu quả theo thiết kế; cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thuỷ lợi còn nhiều bất cập, mang nặng tính bao cấp, chủ yếu trông chờ từ ngân sách Nhà nước; thiếu cơ chế chính sách phù hợp để tạo động lực phát huy tiềm lực của các thành phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân và cộng đồng tham gia đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình thủy lợi; Nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt ngày càng lớn, yêu cầu phát triển nền nông nghiệp tiên tiến hiện đại đòi hỏi chất lượng dịch vụ tưới cao; nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho thủy lợi hạn chế không đáp ứng đủ yêu cầu.v.v.
 Luật thủy lợi đã tiếp cận và bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại các Nghị quyết số 10, 11, 12 NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi phải hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Các công trình thủy lợi do Nhà nước đầu tư có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thì Nhà nước tiến hành kiểm soát theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất sở hữu, các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư nhận quyền quản lý, vận hành, khai thác theo cơ chế Đấu thầu bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế Tư nhân, thúc đẩy xã hội hóa.
Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật thủy lợi, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Phan Xuân Dũng đã làm rõ các vấn đề như trách nhiệm quản lý hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi và giải pháp xử lý khi xảy ra lũ lụt, thiên tai bảo đảm an toàn hồ, đập; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, thẩm quyền quyết định giá các loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho sản xuất nông nghiệp... Báo cáo giải trình tiếp thu đã được các đại biểu quốc hội đồng tình và biểu quyết thông qua Luật thủy lợi.


Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thủy lợi  (Ảnh: Đình Nam)


    Luật thủy lợi gồm 10 chương, 60 Điều đề cập đầy đủ các hoạt động thủy lợi từ điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi. Luật thủy lợi có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
 

Tin IWEM.
 

  • Banner dưới tin mới 4
  • top