Nợ công Viêt Nam đang ở mức 2,6 triệu tỉ đồng /// Ảnh Ngọc Thắng