nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Nghị Quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014.

(09:27:35 AM 23/05/2014)

Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tâp trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẫ nêu trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung:

1. Mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh góp phần  nâng cao năng lực cạnh trạnh của Thành phố.

2. Nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2015

3. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện

Chi tiết nghị quyết trong file đính kèm dưới đây.

http://hasmea.org.vn/public/media/media/thumb/05/NQ_19.pdf

  • Banner dưới tin mới 4
  • top