nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Nghị định 60/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

(16:46:16 PM 09/12/2015)

Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 Quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách Thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

 Điều 2. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với doanh nghiệp quy định tại Khoả1 Điề1 Nghị quyết số 29/2012/QH13...

 

Điều 3. Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13 ...

 

Điều 4. Miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2012

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top