nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Mẫu văn bản hành chính thông dụng

(15:46:33 PM 09/12/2015)

Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam quy định mẫu văn bản hành chính thông dụng Kèm theo công văn số 1432/VKHTLVN-TCHC ngày 26/9/2011. Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng thể thức văn bản quy định(Nghiên cứu cụ thể tại Thông tư 01/TT-BNV ngày 19/01/2011).

 Chi tiết tải về 

 

  • Banner dưới tin mới 4
  • top