nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội thảo khoa học về quản lý và sử dụng nước hồi quy trong hệ thống thủy nông ở lưu vực sông Hồng, Việt Nam

(13:01:33 PM 27/11/2015)

Ngày 21 tháng 02 năm 2012 tại Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, số 131 Chùa Bộc Đống Đa- Hà Nội, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi –Viện Khoa học TLVN phối hợp với Trường Đại học tổng hợp Copenhagen, Đan Mạch tổ chức Hội thảo khoa học về quản lý và sử dụng nước hồi quy trong hệ thống thủy nông ở lưu vực sông Hồng, Việt Nam. Đây là hoạt động khoa học thường niên trong chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi với Trường Đại học tổng hợp Copenhagen, Đan Mạch.

 Tham dự hội thảo gồm đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thủy lợi, các nhà khoa học, các nhà quản lý thuộc trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Thổ nhưỡng Nông hóa, Trung tâm PIM và một số chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực Thủy lợi và một số cán bộ nghiên cứu của Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi. PGS.TS. Đoàn Thế lợi Viện trưởng viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi và PGS.TS. Jens R. Jensen chủ trì hội thảo.

  PGS.TS. Đoàn Thế Lợi, phát biểu khai mạc hội nghị
 

Tính đến nay ở Việt nam có 110 hệ thống công trình thuỷ lợi lớn, 794 hệ thống thuỷ lợi vừa và hàng nghìn công trình thủy lợi nhỏ đang phục vụ tưới cho gần 7 triệu ha lúa, khoảng 1,50 triệu ha rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, tiêu thoát nước cho 1,72 triệu ha đất nông nghiệp. Quản lý khai thác tốt các hệ thống thủy lợi hiện có phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh kinh tế, xã hội, môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các công trình thủy lợi. Nhiều giải pháp khoa học công nghệ và quản lý đã và đang được nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn, trong đó đổi mới cơ chế quản lý được coi là khâu đột phá nhằm tạo động lực phát huy tính năng động sáng tạo,  khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia quản lý khai thác công trình thủy lợi. Đổi mới cơ chế quản lý để làm  rõ chức năng quản lý nhà nước và  chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước trong QLKTCTTL, đồng thời làm rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân được nhà nước giao trách nhiệm quản lý.
Trong chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa trường Đại học Tổng hợp Copenhagen- Đan Mạch và Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi-Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam, Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi -Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý và sử dụng nước hồi quy trong hệ thống thủy nông ở lưu vực Sông Hồng, Việt Nam”
PGS.TS. Jens R. Jensen  trường Đại học Tổng hợp Copenhagen- Đan Mạch và Ths. Lê Văn Chính Tổng Cục Thủy lợi trình bày một số kết quả  nghiên cứu về quản lý và sử dụng nước hồi quy trong hệ thống thủy nông ở lưu vực sông Hồng.  Kết quả nghiên cứu đã nêu rõ mục tiêu nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, luận giải rõ khái niệm nước hồi quy và sử dụng nước hồi quy;  vài trò và tầm quan trọng của việc sử dụng nước hội quy;  phương pháp tính toán cân bằng nước và sử dụng nước hồi quy; hiệu quả kinh tế khi sử dụng nước hồi quy.v.v, Các nội dung nghiên cứu được kiểm kiểm nghiệm thực tế ở hệ thống thủy nông cầu sơn, tỉnh Bắc Giang.

  GS.TS. Jens R. Jensen trình bày báo cáo khoa học tại hội thảo
 

Ths. Đặng Ngọc Hạnh, Phó Viện trưởng Viện kinh tế và quản lý thủy lợi trình bày một số kết quả nghiên cứu về đổi mới cơ chế chính sách trong quản lý khai thác công trình thủy lợi. Làm rõ vai trò và sự cần thiết của việc nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới cơ chế quản lý được coi là khâu đột phá nhằm tạo động lực phát huy tính năng động sáng tạo,  khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia quản lý khai thác công trình thủy lợi phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.  Trong những năm qua, Viện đã phối hợp với Tổng Cục Thủy lợi nghiên cứu trình Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành một số cơ chế, chinh sách  như Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009, Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp QLKTCTTL; Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác QLKTCTTL; Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010, Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức QLKTCTTL mà trọng tâm là hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cơ chế đặt hàng; Thông tư 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/2/2011, Quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia QLKTCTTL. Các văn bản trên đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp các địa phương, các đơn vị đổi mới đồng bộ mô hình tổ chức và cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả các hoạt động QLKTCTTL.
 Cơ chế quản lý mới bước đầu đã phát huy hiệu quả tốt, phân cấp quản lý để huy động các thành phần kinh tế và người hưởng lợi cùng tham gia quản lý thúc đẩy sự hình thành các tổ chức hợp tác trong nông nghiệp gắn kết chặt chẽ doanh nghiệp với nông nghiệp, nông dân với nông dân giữa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và cung ứng dịch vụ, thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển các mô hình  kinh tế nông thôn mới theo Nghị quyết 26-NQ/TW của BCHTW .
Thảo luận tại Hội thảo, các nhà khoa học và các nhà quản lý đã đánh giá cao những nghiên cứu rất cụ thể và chi tiết đồng thời cũng nêu ra những ý kiến trao đổi đề nghị làm rõ thêm một số  vấn đề trong các báo cáo như vấn đề về chất lượng nước khi hồi quy, hồi quy bao nhiêu lần, phạm vi áp dụng hình thức tưới hồi quy, tưới hồi quy trong điều kiện sử dụng các hình thức tưới khác nhau như tưới mặt, tưới ngập, tưới áp lực…, ảnh hưởng của cơ cấu cây trồng đến hình thức tưới hồi quy, .v.v. Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Ảnh Hội thảo
Tin: Viện Kinh tế & QLTL
  • Banner dưới tin mới 4
  • top