nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết định về miễn phí xây dựng

(15:24:46 PM 09/12/2015)

Ngày 09/12/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 80/2010/QĐ-TTG về miễn phí xây dựng quy định tại điểm 2 Mục II Phần A Danh mục chi tiết phí, lệ phí (Ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ)

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top