nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết định 1285/QĐ-BNN-KHCN Công bố Định mức trong xây dựng công trình Thủy lợi

(16:54:46 PM 09/12/2015)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1285/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/5/2012 Công bố Định mức trong xây dựng công trình Thủy lợi.

 Tập Định mức do Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi xây dựng bao gồm:

+ Định mức chi phí thiết kế cơ khí công trình thủy lợi

+ Định mức dự toán công tác xây dựng mô hình và thí nghiệm mô hình thủy lực công trình

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top