nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Nghị quyết số 46/NQ-CP chương trình hành động thực hiện NQ 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ...

(16:44:04 PM 09/12/2015)

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top